1.

Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution

Hakim Tinggi
195608041984031003

2.

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Hakim Tinggi
195610051984031006

3.

Dr. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Hakim Tinggi
196501251991031003

4.

Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Tinggi
196408121991031005

5.

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Hakim Tinggi
196401121992031004

6.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Tinggi
196512311992031023

7.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Hakim Tinggi
196803031993031004

8.

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Hakim Tinggi
196112311991031022

9.

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., MA.

Hakim Tinggi
196505181993031002

10.

Drs. Khairil Jamal

Hakim Tinggi
196409131992031001

  • 787-s-wahid.jpg
  • 788-s-basuni.jpg
  • 789-s-mazharuddin.jpg